Missing Link - Når vandene mødes i Byen - Odense: Pilotprojekt

Publications: Book / Anthology / Thesis / ReportReportResearch

80 Downloads (Pure)

Abstract

Klimaændringer i Danmark betyder blandet andet
mere vand. I tidligere forskning1 har vi erfaret at
samtidens praksisser for planlægning og byudvikling
kan fremstå løsrevet fra landskabets større træk og
vandets bevægelse, og at dette er medvirkende til
oversvømmelsesrisiko. En af konsekvenserne er, at
vi, til trods for gode og anerkendte eksempler på
klimatilpasningsprojekter samtidig bygger og byudvikler
os til problemer med oversvømmelse. Eksempelvis når
bygninger er placeret i tidligere våde områder hvor
vandet vil samles eller placeret i tidligere blå-grønne
passager som dermed afskærer vandets forbindelser.
Hertil kommer byernes betragtelige arealer med
vand-uigennemtrængelig belægning der hurtigt
leder overfladevand videre til naboerne. Dette har
været udtalte praksisser i det 20. åhundrede som på
mange områder fortsætter. Her ser vi en udfordring
i byudviklingen i forhold til at integrere samlende
strategier for vand på tværs af den større og mindre
skala. For eksempel mellem landzone og byzone, bydele
og kvarterer, lokalplaner imellem og ned til den enkelte
matrikel.
(Oplandskvarter er oprindelig beskrevet som princip i
PhD-afhandlingen waterscapes of Value (Wiberg, 2018)

Formål og tilgang:
Den manglende sammentænkning mellem landskabets
træk, vandets bevægelser og det byggede miljø skaber
ikke bare større og større udfordringer jo længere
en praksis der ikke sammentænker disse ‘lag’ i byen.
Vi udnytter heller ikke en række potentialer for
merværdier og synergieffekter der ville kunne opnåes
igennem en helhedsorienteret byudvikling hvor by,
landskab og vand integreres. Det er potentialer der
kan fremme biodiversiteten; nye forbindelser for bløde
trafikanter; smukkere uderum; afhjælpning af Urban
Heat Island propblematikker; reducering af CO2 forbrug;
nye partnerskaber; rekreative muligheder; social
sammenhængskraft igennem mødet mellem forskellige
mennesker i vores fælles uderum samt bevægelse og
sundhed.
Formål
Blå-grøn omstilling og nye praksisser
Pilotprojektet Missing Link – når vandene mødes i
byen indskriver sig i fagområdet landskabsarkitektur
og byplanlægning. Formålet har været at bidrage
til grøn omstilling igennem klimatilpasning til mere
vand. Projektets undersøgelsesområde er samtidens
byudviklings- og landskabspraksisser i forhold til
oversvømmelsesrisiko og behovet for klimatilpasning.

Det vil sige med et særligt fokus på den byggede bys sammenhæng med det ´naturlige´ landskab og vandets bevægelse. Formålet har været at afsøge strategiske muligheder for (blå)grøn omstilling igennem klimatilpasning til mere vand med et særligt fokus på potentielle bæredygtige synergi-effekter imellem klimatilpasning og den planlægning, renovering og byudvikling der løbende foregår i byerne. Her har projektet fokuseret på potentialer for at integrere vandet og landskabet i fremtidig tænkning og praksis henimod helhedsorienteret byudvikling.
Original languageDanish
PublisherArkitektskolen Aarhus
Number of pages254
Publication statusPublished - May 2021

Artistic research

  • No

Cite this