Missing Link - når vandene mødes i byen

Project Details

Description

Forskningsprojekt til grøn omstilling. THE MISSING LINK - NÅR VANDENE MØDES I BYEN Landskabsarkitektoniske metoder til håndtering af oversvømmelser og nye tilgange til byudviklingen Projektets fokus er blå-grøn omstilling med afsæt i klimatilpasning til skybrud og havstigning. Projektet vil udvikle landskabsarkitektoniske metoder til analyse og visuel formidling af landskabet og vandets veje i byens landskaber. Formålet er at bidrage til at sammenbinde byudvikling, landskab og vand på tværs af planniveauer med fokus på eksisterende ressourcer og bæredygtige afledte effekter; merværdier som kan relateres til FN´s bæredygtighedsmål. Danmarks ti største, og 50 af de 100 største byer, er kystbyer. 468.000 bygninger skønnes i fremtiden at være i oversvømmelsesrisiko. Problemet er, at vi forsøger at holde havvand ude af byen med diger og dæmninger mod stormflod og havstigning og samtidig gennem nybyggeri og hårde overflader bygger os til oversvømmelses-problemer ved skybrud. Kort sagt, bygger vi os til en badekarseffekt hvor vandene mødes i byen. En af årsagerne er at vi, særligt siden 1800-tallet udviklede effektive måder at kontrollere vandet på som, bl.a., gav nye muligheder for at planlægge og byudvikle løsrevet fra landskabets egenskaber og vandets forbindelser. Med klimaændringer til mere (ekstrem) nedbør og havstigninger giver dette nu udfordringer på den lange bane. I samtidens praksisser for planlægning og byudvikling er de forskellige niveauer fra kommuneplans visioner, rammer, sektorplaner, udviklingsplaner og lokalplaner ikke bundet sammen i forhold til vandets bevægelse, vandopland, landskabstræk og stedslige karakteristika/muligheder. Dette ser vi som et missing link mellem vand, landskab og byudvikling. Ved at reintroducere landskabet og vandet som udgangspunkter i byudviklingen ser vi et væsentligt mulighedsrum for grøn omstilling. Projektet adresserer ovenstående som et behov for at gentænke praksis i samtidens byudvikling og måderne vi ´læser´ byens ’vandskab’ - som borger, developer, planlægger og politiker. Projektets formål er at udvikle metoder, der kan sammenbinde planlægningsniveauer ved at reintroducere viden om dybe strukturer i det fysiske landskab og vandets forbindelser. En ny måde at se byerne på som kan bidrage til de måder hvorpå vi planlægger og udvikler byerne på, som et Missing Link imellem Kommuneplan vision og plan, sektorplaner, udviklingsplaner og lokalplaner med potentiale til at kunne ´sammenbindes´ igennem et fokus på vandoplande. F.eks. som Oplandskvarterer med indbyrdes afhængighed. Tilsammen vil pilotprojektet bidrage med metodeudvikling og søge landskabsarkitektoniske svar på hvordan man kan arbejde med bæredygtig byudvikling og klimatilpasning til fremtidens byer. Gennem casestudier i to danske kyst/fjordbyer vil projektet udvikle metoder til udpege vandets bybillede, formidlet som Vandets ByAtlas. Casestudierne udføres vha. landskabsarkitektoniske metoder som mapping og feltstudier samt tværfagligt, tværsektorielt samarbejde med forsyning og kommune i de to casebyer. Vidensudveksling med de aktører som arbejder med vand, klimatilpasning, planlægning, mv og som samtidig har lokalkendskab er et kardinalpunkt i projektet. I casestudierne afdækkes og kvalificeres tilgange til Vandets Byatlas igennem analyse af hhv. landskabspotentialer (terræn, jordbundsforhold, overflader), vandskaber (skybrud, grundvand, havstigning, stormflod) samt kvaliteter i eksisterende bebyggelser (funktion, materialer, historie). Her identificeres nuværende ressourcer (f.eks. materialer, bygninger, kulturarv, institutioner, offentlige områder, vand, stedslighed, økosystemer, identitet, æstetik) som potentialer der kan bruges strategisk i en helhedsorienteret bæredygtig byudvikling.   Eksterne samarbejdspartnere i de to case studier er hhv. Fredericia Kommune og Fredericia Spildevand & Energi samt Odense Kommune og Vandcenter Syd. Projektteam Lab 1, v. professor Tom Nielsen: Katrina Marstrand Wiberg, projektleder / Mathias Meldgaard / Anne Mette Boye

Key findings

Udvikling af pilotudgave af Vandets ByAtlas
Short titleMissing Link
StatusFinished
Effective start/end date01/02/202031/12/2020