Det Jordløse Landbrug i Industrikvarteret

Beskrivelse

Forskningsprojektet Det Jordløse Landbrug i Industrikvarteret undersøger de rumlige og arkitektoniske muligheder og konsekvenser ved at anlægge jordløse landbrugsproduktioner i bynære industrikvarterer.

Problemstillingen har direkte berøring til den aktuelle situation i byernes periferi, hvor der ses en stigende tendens til at industrikvarterer tømmes og langsomt går i forfald, i takt med at flere og flere virksomheder vælger at flytte deres produktion væk fra Danmark.

Industriområderne er vitale områder i forstadens transformation, da de besidder et stort potentiale for at skabe rumlig sammenhæng mellem omkringliggende boligområder, byrum, stier og naturområder i det åbne land, og der er derfor behov for en funktionsmæssig, arkitektonisk, landskabelig og rekreativ omstilling af disse arealer.

Implicit i projektets udforskning af storlandbrugenes skalamæssige og æstetiske konsekvenser i industriområderne ligger derfor undersøgelser af, hvorvidt jordløse landbrug i industrikvartererne har potentiale til at reaktivere de funktionstømte industrikvarterer, og tilføre områderne ny æstetisk kvalitet og arkitektonisk udvikling.

Områdernes rumlige, oplevelsesmæssige og rekreative potentialer anses som centrale dele af transformationsprocessen, således at der ud over etablering af nye jordløse landbrugsanlæg, også indgår elementer som bynær skovrejsning, flerårige energiafgrøder, rekreative anlæg, passager, stiforløb mm. Projektet vil hermed beskrive en ny type by-landskaber, der kan udfordre vores natursyn og landskabsæstetiske præferencer, og stille spørgsmål til de traditionelt skarpe sondringer mellem hhv. land og by, og produktionslandskabet kontra det rekreative landskab.Forskningsprojektet vil forfølge følgende spørgsmål:● Hvilke rumlige og æstetiske konsekvenser vil anlæggelse af jordløse storlandbrug i bynære industrikvarterer medføre?

● Kan de jordløse landbrugs ankomst til industrikvarteret fungere som generatorer for en transformation af de delvist funktionstømte byområder, og fremme en sammenhæng mellem æstetik og bæredygtighed?Projektet udføres med udgangspunkt i case-studier af 5 konkrete industrikvarterer i Danmark, og resultatet vil være et idékatalog med forskellige forslag til rumlig planlægning og transformation af industriområder af varierende størrelse, beliggenhed og lokale forudsætninger.Projektets eksterne samarbejdspartnere er bl.a. COWI, Danmarks Naturfredningsforening, AgroTech og Gottlieb Paludan Arkitekter.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/201130/06/2013

Emneord

  • Landskabsplanlægning, Transformation af bynære industriområder, Jordløs landbrugsproduktion