Waterscapes of Value

Project Details

Description

Klimaforandringer og ændringer i vandets cyklus indikerer usikkerheder i forhold til vores praktiserede leve- og bosætningsmønstre (Rockström et al. 2014; IPCC 2013). Idet 54 % af Jordens befolkning nu lever i byområder under en stadigt stigende urbanisering (FN’s Populations Division 2014), vil selve pladsen til klimatilpasning nødvendigvis også skulle findes i urbane landskaber (IPCC 2014). Det betyder, at klimatilpasning i urbane landskaber vil indebære en retrofitting der udfordrer samtidens landskabspraksisser og byudvikling.

Dette forskningsprojekt anskuer vand som et fælles gode og antager, at klimatilpasning er af samfundsmæssig og almen relevans. Forskningsprojektet bygger på den antagelse, at de fysiske tiltag vedrørende klimatilpasning er en ressource og potentiel mulighed for at skabe værdifulde forandringer af hverdagslandskaber. Forskningsprojektet er endvidere en respons på den nyere histories kontrol af vand under overfladen, der nu udviser en manglende evne til alene at kunne klare de usikkerheder, som klimaforandringer forventes at medføre.

Forskningsprojektet er en landskabsarkitektonisk respons på den klimatilpasning, der relaterer til nedbør og overfladevand i urbane landskaber i en dansk klimakontekst. Udgangspunktet er værdiskabelse gennem klimatilpasning til mere vand i urbane hverdagslandskaber; altså de almindelige steder, som ofte går upåagtede hen, og som gerne har begrænsede projektressourcer. Projektet tager afsæt i en kvalitativ tilgang på et alndskabsstrategisk strategisk niveau med fokus på at tværfaglig videnskabelse er centralti klimatilpasning med ´mer´værdi der inkluderer både de målbare og de mere ´bløde´ værdier. Case studierne bekræfter eksisterende forskning omkring natur-baserede løsninger som grønne infrastrukturer, der kan imødekomme usikkerheder og tilvejebringe mulighedsrum i forhold til fremtidens behov og samtidigt tjene almenvellet som fælles værdi. Case studierne pegedfe ligeledes på, at samtidens landskabspraksisser synes at sætte menneskets interesser over styr, f.eks. i form af byudvikling der er løsrevet fra landskabets iboende egenskaber.

Key findings

metodeudvikling indenfor landskabsarkitektonisk ´research through designing´
udvikling af landskabsbaserede strategier til klimatilpasning
StatusFinished
Effective start/end date01/09/201322/06/2018