Træ[Arkitektur] anno 2050 – de arkitektoniske udviklingspotentialer ved anvendelse af træ i byggeriet

Project Details

Description

Nærværende udredningsprojekt, publikation og symposium er planlagt i regi af CINARK - Center for Industriel Arkitektur. CINARK har siden 2004 gennemført og publiceret flere aktulle materialestudier som led i en række undersøgelser hvad angår deres industrielle stade og bæredygtige perspektiver i en arkitektonisk sammenhæng.
Disse projekter/undersøgelser har haft forskellig karakter og videnskabelig dybde, men har alle taget afsæt i et udredningsprojekt, som har dannet overblik med hensyn til hvilke teknologier, udviklingstendenser og muligheder som synes relevante at tage op ud fra arkitektfaglige overvejelser. Udredningsprojekterne har virket som katalysatorer for videre materialemæssige undersøgelser og forskningsaktiviteter ligesom de har været faglige referencepunkter i en udveksling mellem KA, andre vidensmiljøer og centrale arkitektvirksomheder. I forlængelse af dette arbejde og gennemførte undersøgelser af konstruktioner med massivtræselementer, (aktuelt opført i 1:1 som en pavillon på KADK) ønsker vi nu at sætte fokus på træ.

Udredningsprojekt
Træ er det materiale i byggeriet som udmærker sig ved at have flest miljømæssige fordele og må betragtes som et af de vigtigste materialer i udviklingen af bæredygtigt byggeri. Ud af mange fortrin kan træ fremhæves for at være et materiale som er naturligt, fornybart og CO2 neutralt (kan endda lagre CO2 så længe det ikke nedbrydes).
Træ har indenfor visse dele af byggeriet fået et uheldigt ry. Mange ser det som et mindre fint materiale, og forbinder det med meget vedligeholdelse, råd og fugtproblemer, brandfare og dårlig levetid. Men, nu kalder tiden måske på at træ som et bæredygtigt materiale får en ny rolle i byggeriet? Der er blevet gjort mange innovationer inden for boligbyggeri med træ, og erfaringer fra udlandet har vist at man godt kan bygge brandsikre, sunde og holdbare bygninger i træ - også fleretagers byggeri. Klimaforandringerne kalder på drastiske ændringer i vores adfærd - især inden for byggeriet, så hvorfor ikke kaste et nyt lys over træ?

Med fokus på træs fortrin hvad angår bæredygtighed og dets øvrige materialemæssige kvaliteter, er formålet med udredningsprojektet dels at gøre status over træs industrielle stade ved at se på de udviklingsmuligheder der måtte være ved brug af industrialiserede fremstillingsformer - og dels at undersøge ny mulig anvendelse i arkitektonisk sammenhæng.
Via en række udvalgte cases (byggerier, byggesystemer og produkter) og interviews med arkitekter og andre fagfolk (producenter) der beskæftiger sig med træ - er det hensigten at undersøge, hvordan dette tidsløse materiale bruges i dag og hvordan det kan anvendes i et fremtidigt perspektiv. Undersøgelserne vil overordnet belyse innovationer inden for nye træteknologier, herunder træbaserede produkter, efterbehandlingsteknologier og konstruktionsprincipper, og vil blive struktureret indenfor fire emneområder:
1. Nye principper for træmaterialets konstruktive egenskaber, herunder undersøgelser af byggesystemer og systemtænkning (massivtræskonstruktioner, præfab produkter mv.)
2. Nye principper for træmaterialets formbare egenskaber (laminering, formpresning, massivtræelementer, CNC fræsning, laserskæring etc.)
3. Nye principper for anvendelse i bygningers klimaskærm (varmeisolerende egenskaber, kuldebrobrydning, energimæssige og indeklimatiske fordele)
4. Nye principper for udvendige og indvendige overflader og beklædninger (træmaterialets overfladekarakter, holdbarhed, patinering og vedligehold)

Som led i undersøgelserne er det hensigten at tage på tre studiebesøg til de udvalgte projekter/fremstillingsvirksomheder, en i Danmark, en i Norden (Norge/Sverige/Finland) og en i det centrale Europa (Østrig/Schweiz/Frankrig). CINARK har fra tidligere lignende studiebesøg kontakt til flere relevante tegnestuer, og virksomheder. Se vedlagte udg. af Arkitekten no. 07/07 (2007)

Publikation/Formidling
Der findes flere videnskanaler der beskæftiger sig med formidling af viden om træ (bl.a. Træinfo, Viden om Træ, Træ er Miljø), hvor et gennemgående træk er, at de er brancheorienterede. Med dette udredningsprojekt og den planlagte publikation er det hensigten at styrke vidensfeltet om træ i arkitektuddannelsen på linie med de øvrige materialeområder (beton/murværk), som har været dyrket de forudgående år og videreformidle viden om træ til arkitektstuderende på bacehelor/kandidatniveau, såvel som til arkitekter i praksis.
Publikationen har således til formål, at samle den eksisterende spredte viden og give et overblik over de arkitektoniske potentialer der ligger i brugen af træ i et bæredygtigt perspektiv.

Internationalt Symposium
I forlængelse af udredningsarbejdet og konkret i forbindelse med udgivelsen af publikationen er det intentionen at afholde et 1-dags symposium om træ rettet mod arkitektstuderende og praktiserende arkitekter. Hensigten er at drage fordel af de aktiviteter og kontakter der vil blive etableret i forbindelse med udredningsprojektet.
Formålet med symposiet er at invitere danske og udenlandske arkitekter som arbejder innovativt med træ på et højt arkitektonisk niveau samt andre centrale fagfolk der beskæftiger sig med træ til en diskussion om, hvordan træ bruges i dag i byggeriet og hvilke potentialer der ligger i dets brug i fremtiden.
Publikationen og symposiet vil give gode muligheder for at skabe kontakt og indgå i samarbejder med andre vidensmiljøer og producenter i byggeindustrien, som potentielt vil kunne komme både CINARK og KADK til gode. Der er allerede blevet taget kontakt til TRÆinfo, som har givet udtryk for at de gerne vil støtte op om projektet.

Key findings

1 publikation
1 international symposium

Layman's description

Udredningsprojekt med fokus på bæredygtig anvendelse af træ mhp udgivelse af tosproget publikation (da/uk) og afholdelse af internationalt symposium med State-of-the-art arkitektoniske eksempler.
Short titleTRÆ
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201331/12/2013