Towards an Urbanism of Entanglement: Site explorations in polarised Danish urban landscapes

Publikation: Bog / Antologi / Afhandling / RapportPh.d.-afhandlingForskning

Resumé

I denne Ph.d. afhandling undersøges begrebet urbant interventionsrum i forhold til polariseret territorial udvikling i Danmark. Projektets omdrejningspunkt er en designbaseret undersøgelse som afprøver en stedsbaseret tilgang i to studieområder i hhv. Øst- og Nordjylland. Samtidig med - og direkte relateret til den designbaserede undersøgelse - undersøges teoretiske og metodiske forudsætninger for nutidig urban designpraksis.

Fænomenet polarisering er et oplagt udgangspunkt for at identificere udfordringer og potentialer af nutidig urban design. Polariseret territorial udvikling afspejler en radikal urbaniseringsproces som udfordrer interventionsrummet og fremgangsmåden for urban design. Nøgleord er regionalisering, opløsning af by/land dikotomien, og regional, national og transnational netværksdannelse. Samtidig markerer den aktuelle diskurs om polarisering et skifte fra et ideal af territorial lighed til et ideal af balanceret territorial udvikling i Danmark. Dette skifte opstod tilbage til 1980erne, men det har fået ny aktualitet i lyset af øget territorial ulighed. Aktuel dansk planpolitik udpeger de to storbyregioner omkring København og i Østjylland som nationale økonomiske vækstmotorer. På samme tid fordres det at udvikle forskellige lokale kvaliteter. Kort sagt peger aktuel dansk planpolitik på en strategisk stedsbaseret tilgang til den fysiske planlægning. I denne kontekst kunne designbaserede fremgangsmåder komme til at spille en vigtig rolle. Mit argument er, at design kan generere situationelt og handlingsorienteret viden. Dette kræver imidlertid at vi opgiver ideale modeller for by og land. I stedet for skal by- og landskabsarkitekter arbejde eksplorativt og udvikle hvert givent sted som et dynamisk netværk af fysiske, sociale og kulturelle relationer.

Dette forskningsprojekt fremstiller urban design som en praksis af kontinuerlig transformation, der fordrer og genererer transdisciplinært viden. I denne sammenhæng fremhæves stedsundersøgelsen som nøgle til udviklingen af urbane designstrategier. Yderligere understreges formidlingsevnen og tilslutningsdygtigheden af fremgangsmåder indenfor urban design både i forhold til en akademisk forskningskontekst og i forhold til byudviklingspraksis. Med udgangspunkt i aktør-netværk-teorien (ANT) skitseres hvordan designerens viden om steder som interventionsrum og selve konstruktionen af denne viden kan forstås og artikuleres yderligere med henblik på et transdisciplinært arbejdsfelt.

I sin helhed peger dette projekt på det jeg vil kalde en ›sammenfletningens urbanisme‹. En sådan urbanisme samler byen kontinuerligt på ny. En by som ved nærmere betragtning udgøres af skiftende forbindelser mellem mangfoldige heterogene aktører - mennesker, ting, ideer, osv. Kort sagt, et mulighedernes rum hvis udvikling hverken til fulde kan forudberegnes eller kontrolleres igennem design. I denne kontekst er urban design fundamentalt nykonciperet som en relationel praksis der medierer fortløbende transformationsprocesser.

Urban design arbejder således med sammenfletningen af eksisterende fysiske forhold, diskursive og rumlige praksisser. Til dette formål må urban design bestandig væve frem og tilbage imellem iagttagelse og design, aflæsning og skrivning af urbane steder og situationer. Dette betyder, at urban design samtidig er en praksisform og en form for videnproduktion. Dertil kommer, at urban design er et transdisciplinært felt som forbinder mange praksis- og vidensformer frem for at være et autonomt arbejdsfelt. Endelig frembringer en sammenfletningens urbanisme designinterventioner som betoner performativitet og muligheder for at indgå nye forbindelser.

En sammenfletningens urbanisme foreslår nye perspektiver på polariseret territorial udvikling i Danmark. Med udgangspunkt i et dynamisk, relationelt bybegreb kan vi betragte Øst- og Nordjylland som forskellige regionale situationer i en potentielt ubegrænset netværksby, eller rettere sagt, et netværksbaseret urbant landskab. Samtidig kommer forbedringen af aktive stedsrelationer i fokus. Dette åbner blandt andet op for nye perspektiver for at arbejde på tværs af by- og land zoner uden nødvendigvis at opgive forskellig planlovgivning.

Med udgangspunkt i et dynamisk relationelt bybegreb opgives ikke blot by/land dikotomien. En sammenfletningens urbanisme tilsidesætter en hel række dikotomier såsom lokal/global, subjektiv/objektiv, kultur/natur som værende irrelevant i forhold til opgaven. I et relationelt perspektiv fremstår ethvert sted som en indramning og en opsummering af mangfoldige stedsrelationer som definerer interaktionsrum af forskellig udstrækning. På denne måde bliver det muligt at studere og udvikle et givent sted på tværs af forskellige skalaer. Dette forekommer særlig relevant i betragtning af at polariseret territorial udvikling ikke er et fænomen som kan lokaliseres på en bestemt skala. I ekstensive netværksbaserede urbane landskaber kan centralitet og periferalitet ikke begribes ved hjælp af hierarkiske urbane systemer som baserer sig på en stabil opfattelse af den urbane geografi.

En sammenfletningens urbanisme fokuserer på lokale mulighederog problemer i et relationelt perspektiv. Som sådan tilbyder det en fremgangsmåde for at gribe og udfolde æstetiske kvaliteter og for løbende at forbedre samspillet i dynamiske urbane situationer. Designerens relationelle konstruktion af urbane interventionsrum afstedkommer situationelt, handlingsorienteret viden som kan igangsætte eller bidrage til kritisk debat mellem planlæggere, eksperter og borgere og således kvalificere en lokal handlemåde.

OriginalsprogEngelsk
Udgivelses stedArkitektskolen Aarhus
ForlagAarhus School of Architecture
Antal sider152
StatusUdgivet - 2009

Emneord

 • sammenfletningens urbanisme
 • urban interventionsrum / sted
 • stedsbaseret design
 • polariseret territorial udvikling
 • Danmark
 • Østjylland
 • Nordjylland
 • urban landskab
 • forskning gennem design
 • situationelt viden
 • aktør-netværk-teori

Kunstnerisk udviklingsvirksomhed (KUV)

 • Nej

Citer dette

Tietjen, Anne. / Towards an Urbanism of Entanglement : Site explorations in polarised Danish urban landscapes. Arkitektskolen Aarhus : Aarhus School of Architecture, 2009. 152 s.
@phdthesis{20576790069f11df925e000ea68e967b,
title = "Towards an Urbanism of Entanglement: Site explorations in polarised Danish urban landscapes",
abstract = "This PhD thesis examines the concept of the urban site in relation to polarised spatial development in Denmark. At the core of this research project is a design based investigation that tests site based approaches in two study areas in East and North Jutland. Together with - and directly related to the design study - an investigation of the theoretical and methodological foundations of contemporary urban design practice is undertaken. The phenomenon of polarisation is a pertinent starting point to identify challenges and potentials of contemporary urban design. Polarised spatial development reflects a radical urbanisation process that challenges the domain and the procedures of urban design. Key words are regionalisation, dissolution of the city/countryside dichotomy, and regional, national and transnational networks. At the same time, the discourse on polarisation marks a shift from an ideal of spatial equality throughout Denmark to an ideal of balanced development. This shift dates back to the 1980s but has gained new topicality in light of increased spatial inequality. Current Danish spatial policy targets the two large city regions around Copenhagen and in East Jutland as the engines of national economic growth. At the same time, the development of different local qualities is claimed. In short, current Danish spatial policy focuses on strategic site based approaches to spatial development. In this context, design based procedures could come to play an important role. My argument is that design can generate situational, action-oriented knowledge. This, however, requires that we leave behind ideal models of the city and the countryside. Instead, urban designers have to proceed in explorative ways and develop each individual site as a dynamic network of physical, social, and cultural relationships. This research project frames urban design as a practice of continuous transformation that requires and generates transdisciplinary knowledge. In this connection, site survey is emphasized as the key to design strategies. Furthermore, the communicability and connectivity of urban design procedures both with regard to an academic research context and with regard to the context of urban development practice is stressed. Based on actor-network-theory (ANT), it is outlined how site knowledge and site knowledge production can be understood and further articulated with regard to a transdisciplinary sphere of action. The research points towards what I will call an urbanism of entanglement‹. An urbanism of entanglement continuously reassembles the city. A city which on closer inspection is constituted by shifting alliances of multiple heterogeneous actors - people, things, ideas, etc. In short, a space of potential in which development can neither be fully predicted nor controlled by design. In this context, urban design is fundamentally reconceived as a relational practice that mediates processes of continuous transformation. Urban design works thus through entanglement of existing material conditions, discursive and spatial practices. To this end urban design must constantly weave back and forth between observation and design, reading and writing of urban sites and situations. This means that urban design is simultaneously a practice form and a form of knowledge production. And further, rather than being an autonomous field of work urban design is a transdisciplinary field that connects multiple practice and knowledge forms. Finally, an urbanism of entanglement brings about design interventions which stress performativity and connectivity. An urbanism of entanglement proposes new perspectives on polarised urban development in Denmark. Starting from a dynamic relational concept of the city, East and North Jutland can be perceived as different regional situations within a potentially unlimited networked urban landscape. At the same time, the enhancement of active site relationships comes into focus. This offers among others new vistas to work comprehensively across urban and rural zones without necessarily abandoning different planning frameworks. Starting from a dynamic relational concept of the city not only the city/countryside dichotomy is abandoned. A whole set of dichotomies such as local/global; subjective/objective; culture/nature are simply set aside as irrelevant to the task. In a relational perspective each locus is understood as framing and summing up of multiple site relationships that define different margins of interaction. It thus becomes possible to study and develop a given urban site across multiple scales. This seems particularly relevant when considering that polarised development is not a phenomenon that can be allocated on a certain scale. In extensive networked urban landscapes centrality and peripherality cannot be grasped in terms of hierarchic urban systems based on a stable notion of the urban geography. An urbanism of entanglement focuses on local potentials and problems in a relational perspective. As such, it provides approaches to grasp and unfold aesthetic qualities and to continuously adapt the performance of dynamic urban situations. By means of relational site construction urban designers bring about situational, action-oriented knowledge that can enable or contribute to critical debate between planners, experts and citizens and thus qualify a local course of action.",
keywords = "sammenfletningens urbanisme, urban interventionsrum / sted, stedsbaseret design, polariseret territorial udvikling, Danmark, {\O}stjylland, Nordjylland, urban landskab, forskning gennem design, situationelt viden, akt{\o}r-netv{\ae}rk-teori, urbanism of entanglement, urban site, site-based design, polarised spatial development, Denmark, East Jutland, North Jutland, urban landscape, research by design, situated knowledge, actor-network-theory",
author = "Anne Tietjen",
year = "2009",
language = "English",
publisher = "Aarhus School of Architecture",

}

Towards an Urbanism of Entanglement : Site explorations in polarised Danish urban landscapes. / Tietjen, Anne.

Arkitektskolen Aarhus : Aarhus School of Architecture, 2009. 152 s.

Publikation: Bog / Antologi / Afhandling / RapportPh.d.-afhandlingForskning

TY - BOOK

T1 - Towards an Urbanism of Entanglement

T2 - Site explorations in polarised Danish urban landscapes

AU - Tietjen, Anne

PY - 2009

Y1 - 2009

N2 - This PhD thesis examines the concept of the urban site in relation to polarised spatial development in Denmark. At the core of this research project is a design based investigation that tests site based approaches in two study areas in East and North Jutland. Together with - and directly related to the design study - an investigation of the theoretical and methodological foundations of contemporary urban design practice is undertaken. The phenomenon of polarisation is a pertinent starting point to identify challenges and potentials of contemporary urban design. Polarised spatial development reflects a radical urbanisation process that challenges the domain and the procedures of urban design. Key words are regionalisation, dissolution of the city/countryside dichotomy, and regional, national and transnational networks. At the same time, the discourse on polarisation marks a shift from an ideal of spatial equality throughout Denmark to an ideal of balanced development. This shift dates back to the 1980s but has gained new topicality in light of increased spatial inequality. Current Danish spatial policy targets the two large city regions around Copenhagen and in East Jutland as the engines of national economic growth. At the same time, the development of different local qualities is claimed. In short, current Danish spatial policy focuses on strategic site based approaches to spatial development. In this context, design based procedures could come to play an important role. My argument is that design can generate situational, action-oriented knowledge. This, however, requires that we leave behind ideal models of the city and the countryside. Instead, urban designers have to proceed in explorative ways and develop each individual site as a dynamic network of physical, social, and cultural relationships. This research project frames urban design as a practice of continuous transformation that requires and generates transdisciplinary knowledge. In this connection, site survey is emphasized as the key to design strategies. Furthermore, the communicability and connectivity of urban design procedures both with regard to an academic research context and with regard to the context of urban development practice is stressed. Based on actor-network-theory (ANT), it is outlined how site knowledge and site knowledge production can be understood and further articulated with regard to a transdisciplinary sphere of action. The research points towards what I will call an urbanism of entanglement‹. An urbanism of entanglement continuously reassembles the city. A city which on closer inspection is constituted by shifting alliances of multiple heterogeneous actors - people, things, ideas, etc. In short, a space of potential in which development can neither be fully predicted nor controlled by design. In this context, urban design is fundamentally reconceived as a relational practice that mediates processes of continuous transformation. Urban design works thus through entanglement of existing material conditions, discursive and spatial practices. To this end urban design must constantly weave back and forth between observation and design, reading and writing of urban sites and situations. This means that urban design is simultaneously a practice form and a form of knowledge production. And further, rather than being an autonomous field of work urban design is a transdisciplinary field that connects multiple practice and knowledge forms. Finally, an urbanism of entanglement brings about design interventions which stress performativity and connectivity. An urbanism of entanglement proposes new perspectives on polarised urban development in Denmark. Starting from a dynamic relational concept of the city, East and North Jutland can be perceived as different regional situations within a potentially unlimited networked urban landscape. At the same time, the enhancement of active site relationships comes into focus. This offers among others new vistas to work comprehensively across urban and rural zones without necessarily abandoning different planning frameworks. Starting from a dynamic relational concept of the city not only the city/countryside dichotomy is abandoned. A whole set of dichotomies such as local/global; subjective/objective; culture/nature are simply set aside as irrelevant to the task. In a relational perspective each locus is understood as framing and summing up of multiple site relationships that define different margins of interaction. It thus becomes possible to study and develop a given urban site across multiple scales. This seems particularly relevant when considering that polarised development is not a phenomenon that can be allocated on a certain scale. In extensive networked urban landscapes centrality and peripherality cannot be grasped in terms of hierarchic urban systems based on a stable notion of the urban geography. An urbanism of entanglement focuses on local potentials and problems in a relational perspective. As such, it provides approaches to grasp and unfold aesthetic qualities and to continuously adapt the performance of dynamic urban situations. By means of relational site construction urban designers bring about situational, action-oriented knowledge that can enable or contribute to critical debate between planners, experts and citizens and thus qualify a local course of action.

AB - This PhD thesis examines the concept of the urban site in relation to polarised spatial development in Denmark. At the core of this research project is a design based investigation that tests site based approaches in two study areas in East and North Jutland. Together with - and directly related to the design study - an investigation of the theoretical and methodological foundations of contemporary urban design practice is undertaken. The phenomenon of polarisation is a pertinent starting point to identify challenges and potentials of contemporary urban design. Polarised spatial development reflects a radical urbanisation process that challenges the domain and the procedures of urban design. Key words are regionalisation, dissolution of the city/countryside dichotomy, and regional, national and transnational networks. At the same time, the discourse on polarisation marks a shift from an ideal of spatial equality throughout Denmark to an ideal of balanced development. This shift dates back to the 1980s but has gained new topicality in light of increased spatial inequality. Current Danish spatial policy targets the two large city regions around Copenhagen and in East Jutland as the engines of national economic growth. At the same time, the development of different local qualities is claimed. In short, current Danish spatial policy focuses on strategic site based approaches to spatial development. In this context, design based procedures could come to play an important role. My argument is that design can generate situational, action-oriented knowledge. This, however, requires that we leave behind ideal models of the city and the countryside. Instead, urban designers have to proceed in explorative ways and develop each individual site as a dynamic network of physical, social, and cultural relationships. This research project frames urban design as a practice of continuous transformation that requires and generates transdisciplinary knowledge. In this connection, site survey is emphasized as the key to design strategies. Furthermore, the communicability and connectivity of urban design procedures both with regard to an academic research context and with regard to the context of urban development practice is stressed. Based on actor-network-theory (ANT), it is outlined how site knowledge and site knowledge production can be understood and further articulated with regard to a transdisciplinary sphere of action. The research points towards what I will call an urbanism of entanglement‹. An urbanism of entanglement continuously reassembles the city. A city which on closer inspection is constituted by shifting alliances of multiple heterogeneous actors - people, things, ideas, etc. In short, a space of potential in which development can neither be fully predicted nor controlled by design. In this context, urban design is fundamentally reconceived as a relational practice that mediates processes of continuous transformation. Urban design works thus through entanglement of existing material conditions, discursive and spatial practices. To this end urban design must constantly weave back and forth between observation and design, reading and writing of urban sites and situations. This means that urban design is simultaneously a practice form and a form of knowledge production. And further, rather than being an autonomous field of work urban design is a transdisciplinary field that connects multiple practice and knowledge forms. Finally, an urbanism of entanglement brings about design interventions which stress performativity and connectivity. An urbanism of entanglement proposes new perspectives on polarised urban development in Denmark. Starting from a dynamic relational concept of the city, East and North Jutland can be perceived as different regional situations within a potentially unlimited networked urban landscape. At the same time, the enhancement of active site relationships comes into focus. This offers among others new vistas to work comprehensively across urban and rural zones without necessarily abandoning different planning frameworks. Starting from a dynamic relational concept of the city not only the city/countryside dichotomy is abandoned. A whole set of dichotomies such as local/global; subjective/objective; culture/nature are simply set aside as irrelevant to the task. In a relational perspective each locus is understood as framing and summing up of multiple site relationships that define different margins of interaction. It thus becomes possible to study and develop a given urban site across multiple scales. This seems particularly relevant when considering that polarised development is not a phenomenon that can be allocated on a certain scale. In extensive networked urban landscapes centrality and peripherality cannot be grasped in terms of hierarchic urban systems based on a stable notion of the urban geography. An urbanism of entanglement focuses on local potentials and problems in a relational perspective. As such, it provides approaches to grasp and unfold aesthetic qualities and to continuously adapt the performance of dynamic urban situations. By means of relational site construction urban designers bring about situational, action-oriented knowledge that can enable or contribute to critical debate between planners, experts and citizens and thus qualify a local course of action.

KW - sammenfletningens urbanisme

KW - urban interventionsrum / sted

KW - stedsbaseret design

KW - polariseret territorial udvikling

KW - Danmark

KW - Østjylland

KW - Nordjylland

KW - urban landskab

KW - forskning gennem design

KW - situationelt viden

KW - aktør-netværk-teori

KW - urbanism of entanglement

KW - urban site

KW - site-based design

KW - polarised spatial development

KW - Denmark

KW - East Jutland

KW - North Jutland

KW - urban landscape

KW - research by design

KW - situated knowledge

KW - actor-network-theory

M3 - Ph.D. thesis

BT - Towards an Urbanism of Entanglement

PB - Aarhus School of Architecture

CY - Arkitektskolen Aarhus

ER -

Tietjen A. Towards an Urbanism of Entanglement: Site explorations in polarised Danish urban landscapes. Arkitektskolen Aarhus: Aarhus School of Architecture, 2009. 152 s.