Kystbyen til forhandling: Designinterventioner som katalysator for nye relationer mellem turisme og steder i Hvide Sande

Publikation: Bog / Antologi / Afhandling / RapportPh.d.-afhandling

6 Downloads (Pure)

Abstrakt

I 2019 var der 4 mio. kommercielle overnatninger i Ringkøbing Skjern kommune, et antal som forventes at stige med 15% frem imod 2023. Mange turister besøger Hvide Sande i forbindelse med deres ophold i området. Hvide Sande er en havneby på Holmsland Klit med godt 3000 indbyggere. I Ph.d. forløbet har jeg adskillige gange være én af disse besøgende i Hvide Sande.

Steder og turisme
Turisme er en betydelig og voksende økonomisk sektor og en primær transformativ aktør. Turisme bliver i stigende grad anvendt som en vækstmotor i urbaniseringens perifere områder. Mit forskningsfokus rettes mod de komplekse relationer mellem turisme og steder. Dette stedspecifikke møde kan både være af negativ og konfliktfyldt karakter eller det kan fremstå ubetydeligt, uvedkommende og uengageret. Samtidigt rummer mødet mellem turisme og steder et konstruktiv og innovativ potentiale - et potentiale for nye meningsfulde relationer mellem hidtil u-relaterede aktører. Denne kapacitet i mødet mellem forskelligartede aktører, kan betegnes som stedsspecifik positiv interferens.

Projektet rejser en kritik af sondringen mellem turisten og den lokale, mellem hverdag og turismen. Denne sondring har stor betydning for turismeudviklingens kommercielle og kvantivative fokus. Her betragtes stedet primært som en destination der skal imødekommer en efterspørgsel hos turisten. I denne tilgang er der en risiko for at stedet forfladiges til et produkt der skal tiltrække kunder, hvilket kan gøres med generiske kommercielle løsninger. Denne tilgang fordrer en simplificering af stedet med henblik på effektiv og målrettet markedsføring. Langs vestkysten materialiserer denne sondring sig blandt andet i den solitære sommerhustypologi, som fysisk er adskilt fra kystbyernes komplekse hverdagslandskaber.

Med begrebet positiv interferens italesættes en alternativ tilgang, som med afsæt i det stedsspecifikke, ønsker at indskrive sig i mere komplekse situationer med forskelligartede aktører, da det netop er her der er potentiale for nye meningsfulde relationer. Derved rettes blikket på kystbyen Hvide Sande - ikke som destination for turisten, men som et hybridt urbant landskab med interesse for mange forskellige aktører. Hypotesen er, at et øget fokus på positiv interferens i kystbyens transformationproces, er en attraktion med bred appel, og således overskriver sondringen mellem turist og lokal – mellem hverdagen og turismen.

Tværdisciplinært forskningsprojekt
Ph.d.-projektet er del af det tværdisciplinære forskningsprojekt ”Rethink Tourism in a Coastal City – Design for New Engagement”. Gennem kvalitative metoder undersøges og afkodes stedbaseret adfærd, situationer, kontroverser og potentialer som et bidrag til en mere nuanceret debat om udviklingen af kystbyer, hvor turisme ses som en integreret aktør. Foruden den tværdisciplinære forskergruppe, har projektet haft en række interessenter med relation til turismesektoren og Ringkøbing Skjern kommune.

Formålet
Formålet med Ph.d.-projektet er, at undersøge hvordan vi kan anvende stedsspecifikke designinterventioner til at kortlægge og beskrive kystbyens forskelligartede aktører og deres dynamiske relationer. Dette tilsiger et fokus på positiv såvel som negativ interferens. Undersøgelserne skal føre til en bedre og bredere forståelse af transformationsprocesser i kystbyen og derigennem bidrage til kvalificeringen af strategiske designgreb indenfor integreret turisme- og byudvikling.

Forskningsdesign
Forskningstilgangen til ovenstående er funderet i Research through Design. Forskningsdesignet bygger således på en dialogisk proces mellem designbaseret aktionsforskning og en teoretisk forståelsesramme. Den teoretiske forståelsesramme består af to hovedspor. A) en gennemgang af tre centrale begreber: Stedet, Turisten og Brugen (Affordance). B) Aktør-netværksteori som et teoretisk-metodisk rammeværk for analysen og forståelsen af designinterventionsforløbets bredspektrede effekt. Dialogen er til tider blevet initieret af de eksplorative og situerede designinterventioner, hvorved de teoretiske begreber har tjent som forståelsesoptikker for empirien. Andre gange har teorien været retningsgivende og rammesættende for designinterventionerne, som således har afprøvet eller udfordret teorien.Det helt centrale omdrejningspunkt for Ph.d.-projektet har været det situerede designinterventionsforløb i Hvide Sande. Der er konkret blevet udviklet fem stedsspecifikke designinterventioner, hvis fokus har været på at aktivere og italesætte alternative blikke på og brugsmuligheder i havneområdet i det centrale Hvide Sande. Via designmæssige forskydninger (af funktion, placering, visuelt udtryk, brugergruppe) af velkendte fysiske elementer i havnemiljøet, har designinterventionsforløbet engagere og påvirket en lang række forskelligartede aktører i komplekse forhandlinger omkring stedets agilitet. Det længerevarende engagement på stedet har således tydeliggjort hvordan mulighedsfeltet for transformationer har udviklet og udvidet sig over tid.

Ved at anvende aktørnetværksteori som en forståelsesoptik, tydeliggør projektet hvorledes designinterventionernes fysiske indgreb har konstrueret nye netværk mellem forskelligartede aktører som har udfordret og udvisket sondringen mellem turist og lokal. Ligeledes peger projektet på et flydende grænseland mellem hverdagssituationer, industri og erhvervsområder og oplevelseslandskaber. Dette understreger kystbyens potentiale for øget positiv interferens via en flerdimensionel fortætningsstrategi.
Bidragets oversatte titelNegotiating the Coastal City: Design interventions as a catalyst for new relations between tourism and places in Hvide Sande
OriginalsprogDansk
UdgivelsesstedAarhus
ForlagArkitektskolen Aarhus
Antal sider335
StatusUdgivet - 19 feb. 2021

Emneord

  • kystturisme
  • designinterventioner

Kunstnerisk udviklingsvirksomhed (KUV)

  • Nej

Citationsformater