Circular Facade Design: The Tectonics Of Circular Economy

Publikation: Bog / Antologi / Afhandling / RapportPh.d.-afhandlingForskning

107 Downloads (Pure)

Abstrakt

Denne Ph.d.-afhandling undersøger cirkulær økonomi [CØ] og dens relation til arkitekturen. CØ kan derfor betragtes som afhandlingens genstandsfelt. Undersøgelsen sker gennem fem artikler, som alle har facade design som udgangspunkt. Facadedesign fungerer som en ’linse’ eller forskningsobjekt hvorigennem arkitekturen forstås når CØ undersøges.
State-of-the-art rummer derfor to (uens?) emner da både CØ og facadedesign må afdækkes of forstås og blotlægge deres potentielle gensidighed og relation. CØ bliver præsenteret af flere omgange; i The Burning Platform and Its Counter Position bliver den nuværende politiske, strategiske, historiske forståelse af CØ introduceret og i scenesat overfor facade design. I Part 2 (artiklerne) vender vi tilbage og elaborerer på state-of-the-art i forhold til den aktuelle kontekst artiklerne opretter.
Facadedesign bliver udfoldet i teorikapitlet Theory of Tectonics, hvor den placeres i en tektonisk forståelsesramme af arkitekturen.
CØ kan forstås som en materiel økonomi, som samtidigt forsøger at være en regenerativ økonomi (økologi) OG skabe økonomisk vækst (Webster, 2017, p. 17).
Denne dikotomi mellem ønsket om økologisk bæredygtighed og økonomisk vækst er et underliggende problemfelt i denne afhandling, da de ofte står i modsætningsforhold til hinanden. Fokusset her har været på at undersøge hvordan CØ kan lykkes med at være en regenerative bæredygtig kraft i arkitekturen og gennem facade design. Derfor er spørgsmålet om den økonomiske væksts bæredygtighed (såkaldt grøn vækst) ikke en del af genstandsfeltet i denne afhandling (European Commission, 2017).
Afhandlingens teoretiske ståsted er tektonikken. Tektonikken viste sig, at være en produktiv arkitektonisk forståelsesramme, da den tager sit udgangspunkt i arkitekturens fysiske og materiale virkelighed. På denne vis positionerer tektonikken sig på linje med det materielle udgangspunkt CØ har. De spørgsmål som undersøges i afhandlingen er derfor defineret på baggrund af tektonikkens grundlæggende koncepter (som defineres i teorikapitlet). Der spørges derfor til hvordan CØ fordrer et nyt syn på, ikke bare materialitet, men også håndværk/produktion (craft), konstruktion (core-form) og byggeriet poetiske/sanselige egenskaber (art-form). Slutteligt, undersøges om de forandringer som CE synes at kræve af arkitekturen kan understøttes af den gældende lovgivningsmæssige ramme, som er definerende for arkitekturen og facadens tilblivelse.
Denne afhandling er derfor en ekspansiv typologisk afhandling, der fungerer som en ’udbredende’ undersøgelse, og kan karakteriseres ved at bevæge sig på tre niveauer (kategorier) af abstraktion (Gall Krogh et al., 2015, p. 8):
Den første kategori er, Speculation Through Making (Circular Economy), hvori det er de praktiske og konkrete konsekvenser af CØ i forhold til facadens materialer, håndværk og udformning, som undersøges. Her er afsættet for undersøgelsen en praktisk håndværksmæssig tilgang. Facadedesignet sættes i relation til konceptet relativ økonomisk afkobling som kan fungere som målestok for CØ’s udfald i forhold til målsætningen om at opnå en regenerativ økonomi. Denne kategori rummer en artikel: Building Circular Economy.
I den anden kategori, Implementing Circular Economy, undersøges CØ som en ’tektonisk forskydning’, som fordrer andre arkitektoniske metoder og tankesæt end de gældende. Den har dermed et metodisk afsæt og indeholder to artikler: Circular Design Guide, hvori der reflekterer over et udvalg af nødvendige koncepter som facade design må forholde sig til, hvis CØ skal gøres operationel i arkitekturen. Den anden artikel A New Method of Circular Facade Design? som bygger ovenpå foregående artikel, men hvor en mere kondenseret tilgang anvendes som udgangspunkt for facade design, der blot består af to designdrivende 11 6 analyser: Design for Disassembly [DfD] og Initial (material) Impact Analysis (en reduceret omend mere arkitektonisk version af LCA [Life-Cycle-Assessment]).
Den tredje kategori, The Legislative Framework for Façade Design in Relation to CE, undersøger hvorvidt de lovgivende og rammesættende forhold er fordrende for en arkitektonisk praksis i overensstemmelse med CØ. Den består af to artikler. I The Relation Between Building Performance and Embedded Energy bliver det undersøgt om den gældende forståelse af forholdet mellem materiale (ressource) og energi i arkitekturen er forenelig med CØ’s målsætning om at være regenerativ. I The Compatibility of Architecture and Circular Economy bliver ydelsesbeskrivelserne (YBL 18), som er definerende for den arkitektoniske metode i praksis, undersøgt i forhold til det arkitektoniske fokus CØ udpeger?

Fælles for alle artikler er, at de har facade design som afsæt for en større discussion. Denne afhandling omhandler dermed facade design men kun som et udgangspunkt for undersøgelserne, og de fleste diskussioner som rejses er gældende for hele klimaskærmen og for arkitekturen i sin helhed. De sidste kapitler, Discussion og Conclusions, er dermed mere brede og forholder sig til de gennerelle påvirkninger CØ kan få for arkitekturen, og her fungere facade design blot som en platform for diskussionen. Slutteligt, i kapitlet Perspectives, kommer vi igen tættere på facaden og ser på dens potentielle rolle som skaber af ’Cirkulær Synergi’ i byggeriet som helhed.
Denne afhandling vil vise at CØ i arkitekturen omhandler; en ny materiale- og energiforståelse, mere genbrug og fornybare materialer, andet håndværk og DfD, osv. At CØ fordrer at vi indser at arkitektoniske visioner kan ’bygge’ på mere en funktion og æstetik: At facade design må positionere sig i en tektonisk (teknologifilosofisk) diskussion om økologi, som kommer til udtryk ved at være en ny etisk konstruktionsform, som har materialet og håndværket som omdrejningspunkt. Men ligeså vigtigt; Cirkulær Façade Design kan bygge på simple, mekaniske (passive) bygningsteknologier, hvor synergier mellem bygningskomponenterne og holistisk tænkning er den drivkraft som kan lede byggeriet mod en meningsfuld plads i en regenerativ økonomi. CØ kan derfor forstås som frontløber for nyt teknologi-syn, som er væsensforskelligt fra det teknologisyn, som har været hjørnestenen i det sidste århundreders industrialisering, den økonomisk udvikling og vores vigen efter uendelig vækst.
OriginalsprogEngelsk
ForlagThe Royal Danish Academy of Fine Arts, Schools of Architecture, Design and Conservation
Antal sider227
StatusUdgivet - 2020

Kunstnerisk udviklingsvirksomhed (KUV)

  • Nej

Citationsformater