Projektdetaljer

Beskrivelse

Nærværende forskningsprojekt handler om relationen mellem bygningskunst og by. Projektet placerer sig på den ene side indenfor den forskningskategori der benævnes kunstnerisk udviklingsvirksomhed (KUV), men det er samtidigt også en videreførsel af mit i februar 2023 publicerede forståelsesvidenskabelige forskningsprojekt betitlet ’Værelser til Tilværelser - fra, om og med Bygningskunstens Helhedsdannelser’ (Det Kgl. Akademi 2023 - https://adk.elsevierpure.com/da/publications/v%C3%A6relser-til-tilv%C3%A6relser-fra-om-og-med-bygningskunstens-helhedsda).
...
Det er ambitionen at udvikle et omfattende projekt til København som bygger videre på de arkitekturteoretiske resultater, de erfaringer og det begrebsapparat som jeg har udviklet i 'Værelser til Tilværelser'. Projektet vil derfor på den ene side fortsætte som et skriftligt forståelsesarbejde, der nu har sin opmærksomhed rettet mod København, men det vil også bestå i en række KUV-arbejder realiseret i bl.a. tegninger, kort og modeller, med fokus på bygningsværkernes vigtigt medvirkende rolle i København. Projektet vil i den forstand bevæge sig på tværs af det afdækkende, beskrivende og analyserende, og det intervenerende, udviklende og konkret forslagsstillende.
Projektets helt overordnede interesse gælder byens dobbelthed; Dens evne til, på den ene side at samle fællesskaber og derfor noget vi på mange niveauer kan deles om, men på den anden side også noget der rummer forskelle og konflikter og derfor kan adskille og dele. Denne dobbelthed antages i dette projekt at være en vigtig kvalitet og eksistentielt spændingsgivende forudsætning for byens ”rigdom” – en dobbelthed der bl.a. rummes i det dobbelttydige danske udtryk ’dele’, som indgår i projektets foreløbige titel.
Med baggrund i dette, er det projektets igangsættende tese, at en bys rigdom udvikles når byen evner at kvalificere og samle sine forskelle, for på denne vis at være både mangfoldig og tæt. Følgelig er det projektets overordnede forskningsspørgsmål og interesse, at spørge til og undersøge, hvordan dette sker (og kan ske), og hvad der giver (og kan give) en by rigdom.
...
København samler mange og store forskelle via sin ”indre by”, sin havn, sin bydels-, kvarters- og brostruktur (Amagerbro, Frederiksberg, Vesterbro, Nørrebro, Østerbro osv.), sin femfingerplan, sin komplekse infrastruktur, sine akser, korridorer og forbindelseslinjer, sine mangfoldige programmer, grønne arealer, havnerum, byrum, anlæg, bygninger, beboer- og brugersammensætning, sine mange tidslag osv. Projektet er interesseret i hvordan disse forskelle er samlet og virker sammen med et fokus på bygningernes medvirkende rolle.
Projektet vil eksemplificere dette via en bygningsfokuseret byanalyse, men også udpege flere potentialer for dette, og bl.a. udvikle flere konkrete forslag der - med baggrund i analysearbejdet, forståelsesudviklingen og potentialeudpegningen - har som mål yderligere at kvalificere og berige København.
...
Projektets første delprojekt (Delprojekt 1 - se vedhæftede procesillustrationer) er et KUV-arbejde der foreslår en transformation af Kløvermarken på Amagerbro, med en tilføjelse af en idrætshøjskole (primært orienteret mod de sportsgrene der i dag har sted på Kløvermarken), et hus til digtekunst, et skybrudsanlæg, og en relatering til og udvidelse af Ferdinand Meldahls såkaldte "gåsefodsperspektiv", der udgår fra Søtorvet og som udgør en lidt overset del af Københavns centrale aksesystem (se procesillustration 2). Derudover er det ambitionen, at forslaget skal eksemplificere en gensidigt løftende relation mellem natur og kultur, bl.a. med baggrund i - og en konkretisering af - det i 'Værelser til Tilværelser' udviklede begreb 'væredygtighed'. Forslaget tager som nævnt afsæt i det begrebsapparat (væredygtighed, værelse/tilværelse, eksistenstema, egen-helhed, medvirkende helhed, det digteriske o.m.a.) jeg udviklede i 'Værelser til Tilværelser', og forslagets arkitekturtænkning udfolder sig derfor som et samarbejde mellem det begrebsudviklende og det forslagsstillende. Det er projektets yderligere ambition, at formidle dette samarbejde.
...
Det samlede projekt ligger indenfor Institut for Bygningskunst & Kulturs opmærksomhedsfelt.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/03/202302/03/2026

Emneord

 • Bygningskunst
 • Byanalyse
 • Stedsanalyse
 • Arkitekturens værkbegreb
 • Arkitekturens helhedsbegreb
 • Arkitekturteori
 • Kunstnerisk udviklingsvirksomhed
 • Arkitekturhistorie
 • Arkitekturtænkning
 • Bæredygtighed
 • Væredygtighed
 • Helhedsanalyse
 • Arkitekturens betydningsbegreb
 • Arkitekturens meningsbegreb
 • Resonans
 • Kompleksitet
 • Relationalitet
 • Autonomi
 • Potentialitet
 • Oplevelse
 • Hermeneutik
 • Forståelsesvidenskab
 • Eksistens
 • Tid
 • Værelse
 • Tilværelse
 • Natur/Kultur
 • Sport