Børn som deltagere i pædagogisk udvikling: Børne-sensitive perspektiver på, hvordan børn kan medvirke til kvalificering af pædagogers arbejde med læringsmiljø og evaluering

  • Jørgensen, Hanne Hede (PI)
  • Koch, Anette Boye (Projektdeltager)
  • Krøyer, Pia Rauff (Projektdeltager)
  • Laursen, Hanne (Projektdeltager)
  • Andersen, Dina Dot Dalsgaard (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet søger viden om, hvordan pædagoger kan inddrage børns perspektiver, når de udvikler og evaluerer læringsmiljø i daginstitutioner. Pædagogisk praksis forstås i projektet med reference til fænomenologien som et livsverdensforhold, hvor det pædagogiske udspiller sig i de interaktive møder mellem mennesker, og hvor børn og pædagoger i en daginstitutionskontekst ses som ligeværdige subjekter, der deltager i et fælles anliggende om at skabe mening (Johansson, 2008, p. 40). Kvalificering af pædagogers arbejde handler i den optik om at undersøge og inddrage flest mulige børns perspektiver når praksis udvikles og evalueres. Projektet har en normativ forståelse af kvalitet, idet kvalitet ikke opfattes som et noget, der ’findes’ i sig selv, men som et noget, der skabes i konkrete situationer, relationer og miljøer og som opfattes forskelligt af forskellige individer (Miller, Christensen og Holm-Larsen 2012). Kvalitet er dermed forbundet til en forståelser af pædagogisk praksis, som noget, der udspiller sig i situationen og griber børns nu-og- her perspektiv samtidig med, at det rummer en forholden sig til egne pædagogiske mål og intentioner. God pædagogik er i den forståelse kontekstuel, afpasset aktører, rum og relationer. Vi skelner i projektet således ikke mellem pædagogiske processer, pædagogiske resultater og de strukturelle forhold, hvilket jf. Evalueringsinstituttets review over forskning i Kvalitet i dagtilbud (2017) er de tre positioner, hvorfra kvaliteten typisk anskues. Samme Review peger på, at børns oplevelse af at blive set og mødt er den parameter, der tydeligst indikerer kvalitet. På den baggrund retter nærværende projekt fokus mod, hvordan børns perspektiver henholdsvis påvirker pædagogers udvikling af gode og børnesensitive læringsmiljøer og kommer til udtryk i en institutions evalueringskultur.
Kort titelBørns deltagelse i evaluering
StatusIkke startet

Emneord

  • Evaluering
  • Børns perspektiver
  • Pædagogisk praksis
  • Prototyping
  • Eksperiment